Τα κεφάλαια του Τετραδίου Εργασίων σε ηλεκτρονική μορφή

Φ.Ε.6. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά
Φ.Ε.7. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά
Φ.Ε.8. Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια


και βίντεο με πειράματα