Τα κεφάλαια του Τετραδίου Εργασίων σε ηλεκτρονική μορφή

Φ.Ε.1. Το θερμόμετρο
Φ.Ε.2. Θερμοκρασία – Θερμότητα: Δύο έννοιες διαφορετικές

και βίντεο με πειράματα