Η ενότητα του σχολικού βιβλίου σε ηλεκτρονική μορφή: